Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs (2023-2024)

Een theoretische en praktische verdieping op de rollen en taken van de 'spin in het web'

Bent u op zoek naar aanscherping van uw eigen positionering als bestuurssecretaris? Vraagt u zich af hoe u anderen in uw organisatie beter hun verantwoordelijkheden kunt laten nemen? Wilt u meer grip op uw eigen functie en heeft u behoefte aan theoretische en praktische verdieping? Zoekt u inspirerende uitwisseling van kennis en ervaring en de mogelijkheid om een kring van collega’s op te bouwen? Meld u dan aan voor het Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs.

De functie van bestuurssecretaris is binnen veel schoolbesturen nieuw of in ontwikkeling. Vaak zijn de exacte taakinhoud, rol en positie nog niet uitgekristalliseerd. Wat verwachten anderen van de bestuurssecretaris, waar ligt de eerste loyaliteit, hoe bekrachtig je collega’s in hun positie en wie trekt er al snel aan het kortste eind? Kortom: hoe kom en blijf je als bestuurssecretaris in positie en hoe blijf je – daarmee – effectief? Deze vraag staat centraal in dit nieuwe netwerk exclusief voor strategisch bestuurssecretarissen in het funderend onderwijs.

Voor wie?

De aanduiding ‘strategisch’ definieert het niveau waarop u primair actief bent in uw organisatie. U hebt een ‘spilfunctie’ bij het in positie brengen en houden van betrokkenen binnen de governance (intern toezicht – medezeggenschap – bestuur) en bedrijfsvoering (schoolleiding – ondersteunende diensten – bestuur), met bijpassende externe taken in de omgeving van de organisatie. Als indicatie voor het strategisch gehalte van uw functie kunt u uitgaan van een inschaling in schaal 11 tot 13. Verder bent u werkzaam in ten minste een middelgrote onderwijsorganisatie (vanaf circa 2.500 leerlingen). We hanteren op voorhand geen toelatingseisen, anders dan een wederzijds gevoel van een balans in ‘halen en brengen’ voor het netwerk.

We streven naar een groep van circa 10 bestuurssecretarissen uit zowel primair, voortgezet als speciaal onderwijs.

“Dankzij het netwerk ben ik in contact gekomen met een groep bevlogen collega-secretarissen. Doordat we in de praktijk tegen dezelfde dilemma’s en vraagstukken aanlopen, kunnen we goed spiegelen en elkaar handreikingen bieden, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. De begeleiders van B&T gebruiken creatieve werkvormen en ze dagen je continu uit om scherp te reflecteren op je eigen rolopvatting en rolneming.”
Sietske Hendriks, PCOU | Willibrord

Wat kunt u verwachten?

In het netwerk staan vraagstukken uit de eigen praktijk van deelnemers centraal. Van hieruit bepalen de begeleiders welke kennis en expertise zij inbrengen. Beginpunt is de informatie uit individuele intakegesprekken en een gezamenlijke kick-off bijeenkomst kort na de zomervakantie van 2023. Daarna volgen er in het schooljaar 2023-2024 nog drie scholingsbijeenkomsten van circa 5 uur, gecombineerd met een maaltijd. Na dit eerste jaar bekijken we samen of voortzetting nuttig en gewenst is en in welke vorm en frequentie.

Intake
Voorafgaand aan de kick-off bijeenkomst voeren de begeleiders met iedere (potentiële) deelnemer een kort digitaal intakegesprek. Dit om zicht te krijgen op de concrete ontwikkelvraag, voorkennis/ervaring en context van de organisatie. Op basis van de intake nemen we in onderling overleg een definitief besluit over uw deelname.

Kick-off bijeenkomst
De kick-off bijeenkomst staat in het teken van kennismaking, oriëntatie en ‘instappen’ op elkaar, de eigen praktijk en de ontwikkelvragen, en contractering op de definitieve opzet van het netwerk.

Scholingsbijeenkomsten
De drie scholingsbijeenkomsten in het schooljaar 2023-2024 worden afwisselend ingericht qua inhoud, opzet en (werk)vorm. Onderdelen zijn in ieder geval: kennisoverdracht, begeleide intervisie, dilemmagerichte theoretische verdieping, dialoog met sprekers (eventueel uit andere sectoren) en uiteraard ruime gelegenheid om praktijkervaringen te delen en hierop collegiale reflectie te vragen. Ter vergroting van de opbrengst krijgen deelnemers ter voorbereiding informatie en (mogelijk) kleine opdrachten aangeboden.

Het netwerk wordt begeleid door inhoudelijk experts die onder andere kennis en ervaring inbrengen uit hun eigen adviespraktijk. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bijeenkomsten, waar mogelijk en gewenst in samenwerking met een of enkele deelnemers.

Wat levert het op?

Het netwerk wil bijdragen aan de versterking van de professionaliteit en ervaren regie op de eigen functie. U bent beter toegerust om uw complexe en veeleisende taak te vervullen en van nog grotere toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie. Het netwerk is nadrukkelijk gericht op een balans tussen geven en nemen, wat u naar verwachting het volgende oplevert:

 • beter zicht op de gedeelde opvattingen over de zuivere rol van de bestuurssecretaris;
 • beter zicht op de kennis en afwegingen die spelen bij het vormgeven van de functie van bestuurssecretaris (en communicerende vaten);
 • meer zicht op – en begrip van – dilemma’s die liggen opgesloten in de functie en organisatie;
 • groter bewustzijn van de eigen kwaliteiten en valkuilen in het opereren op snijvlakken in de organisatie;
 • meer regie op de toekomstige inrichting en/of praktische vormgeving van de eigen functie.

En tot slot hopen wij dat het u een blijvende kring van collega’s oplevert om mee te spiegelen, best practices mee te delen en om raad en daad te vragen. Dit laatste benadrukt dat de kwaliteit van het netwerk valt of staat met de betrokkenheid, bereidheid en bevlogenheid van de deelnemers.

Waarom B&T?

B&T wil bijdragen aan duurzame onderwijsontwikkeling. We streven daarbij een positie naast leiders in het onderwijs na. Wij willen hen bekrachtigen in hun rol en bijstaan in hun ambitie naar steeds beter onderwijs voor hun leerlingen. De bestuurssecretaris is de ‘spilfunctie’ rondom deze leiders en acteert op hun onderlinge verbindingen. Wij voelen ons verwant met de bestuurssecretaris vanuit de vergelijkbare missie en rol om als partner van leiders in het onderwijs te opereren en hen te versterken. Dit maakt dat B&T zich bij uitstek wil richten op het verder professionaliseren en ontwikkelen van bestuurssecretarissen binnen het funderend onderwijs.

Meer informatie over onze visie op de taakinhoud, rol, context en positie van de bestuurssecretaris vindt u hier.

“Als bestuurssecretaris moet je meebewegen met de vragen van de organisatie en heb je verschillende rollen te vervullen. Deelname aan dit netwerk maakt je daar bewust van, zodat je actief leert schakelen en je kunt ontwikkelen tot ‘smeerolie’ van je organisatie.”
Liselot Godschalx, T-PrimaiR

“Deelname aan het netwerk is verrijkend door de contacten met collega’s van andere organisaties en de professionele begeleiding door B&T.”
Marga van der Zanden, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

 • Waar
  De kick-off bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van B&T, Krijn Taconiskade 418, 1087 HW Amsterdam. De locatie van de volgende bijeenkomsten stemmen we nader met de deelnemers af.
 • Wanneer
  08-02-2024, 15:00 - 20:00
  14-05-2024, 15:00 - 20:00
 • Organisatie
  B&T academie
 • Programma

  Het netwerk voorziet in een kick off en drie scholingsbijeenkomsten. De kick-off op 28 september vindt plaats van 15:00–20:00 uur, met een maaltijd tijdens de pauze. De exacte duur en opzet van de andere bijeenkomsten bepalen we in overleg met de deelnemers.

 • Kosten
  € 2.250,- (vrijgesteld van btw). Dit bedrag is inclusief alle faciliteiten, verzorging en materialen.
 • Inschrijven

  Het maximumaantal deelnemers is bereikt, dus inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Geïnteresseerd in de nog te plannen nieuwe editie van het netwerk? Stuur een mail naar academie@vbent.org en wij houden u op de hoogte.

 • Voorwaarden
  • Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
  • Het netwerk vindt plaats bij voldoende aanmeldingen
  • U kunt uw aanmelding tot zes weken voor aanvang van het netwerk kosteloos annuleren. Daarna worden annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij u zich laat vervangen door een collega.
  • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Mocht een bijeenkomst – door omstandigheden of restricties – niet fysiek kunnen plaatsvinden, dan zorgen wij voor een alternatief.

Begeleiders