Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO

Kwaliteitsplan als sturingsmechanisme: Doen we de goede dingen en doen we ze goed?

Hellen Persoon

directeur-bestuurder

Hellen Persoon, directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO vindt het onderwerp kwaliteit van groot belang om op de agenda te zetten. Twee jaar eerder kreeg het Samenwerkingsverband een onvoldoende van de onderwijsinspectie en daarbij een herstelopdracht in het kader van kwaliteit.

Hellen Persoon heeft nagedacht hoe ze daar zo goed mogelijk op in kon spelen qua inhoud en proces. Zij wilde niet alleen het kwaliteitsdenken op alle niveaus in haar organisatie op de kaart hebben, zowel bij bestuurders, scholen en medewerkers. Ook wilde ze een inhoudelijke stap maken om aantoonbaar te maken of de goede dingen goed gedaan worden. Ze verwachtte daar voeding voor te krijgen door de inzet van B&T. Vragen die ze zich vooraf stelde waren bijvoorbeeld hoe je kwaliteitsdenken strategisch vormgeeft en wat ervoor nodig is om er inhoudelijk mee aan de slag te gaan. Aangezien een samenwerkingsverband een complexe organisatie is, vond Hellen het een meerwaarde Luuk van Aalst advies te vragen, omdat hij directeur-bestuurder is geweest van een samenwerkingsverband en dus ‘het klappen van de zweep’ kende.

Meetbaar

Het doel van het traject dat werd ingezet met B&T was dat er op strategisch niveau een beleidsplan zou komen waarin o.a. onderliggende principes van een samenwerkingsverband werden benoemd, zoals uitgangspunten bij rollen, taken en bevoegdheden en ook welke kwaliteitsactiviteiten nodig zijn om inzichtelijk te maken: “Doen we de goede dingen en doen we ze goed?” Het is zowel voor de organisatie zelf als voor alle stakeholders belangrijk te weten of de ondersteuning daadwerkelijk aansluit bij de behoefte in het veld, dat het veld tevreden is en dat de doelmatigheid van de ondersteuning aangetoond wordt. Het kwaliteitstraject is nog niet klaar, maar er ontstond met het kwaliteitsplan dat in samenwerking met Luuk van Aalst en Giel van der Heijden geschreven is, een goede basis.

Resultaat

Tijdens een intakegesprek met Luuk van Aalst en Giel van der Heijden heeft Hellen uitgelegd waar de behoefte lag. Ze bespraken welke visie en missie het samenwerkingsverband geformuleerd heeft en welke ondersteuningsactiviteiten er ontwikkeld waren. Daarnaast werd verkend op welke wijze, zowel op proces als inhoud B&T van toegevoegde waarde kon zijn bij de totstandkoming van een kwaliteitsplan.

Visie en missie

Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO heeft in haar visie en missie o.a. opgenomen dat het aantal leerlingen dat naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat uitsluitend verlaagd kan en zal worden, wanneer de leerkrachten op de reguliere basisscholen nog beter in staat zijn tegemoet te komen aan wat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften nodig hebben.
Van belang hierbij is dat leerkrachten reflecteren op hun eigen handelen; tijdig aangeven wanneer ze handelingsverlegen zijn en daarna open staan voor het verbeteren/veranderen van hun aanpak. Nagenoeg alle ondersteuningsactiviteiten van het samenwerkingsverband zijn daarom gericht op de ondersteuning van de leerkracht; hen te leren hoe ze nog beter kunnen afstemmen op de diversiteit aan leerlingen waardoor uiteindelijk ‘als vanzelf’ het aantal verwijzingen zal dalen.
Hoewel het een ‘langetermijnvisie’ is en de mammoettanker langzaam van koers verandert, is het van groot belang dat alle partijen binnen het samenwerkingsverband deze visie delen. Nu komt het erop aan resultaten aantoonbaar te maken.

Samenwerking intern

Na de intake is door Luuk van Aalst en Giel van der Heijden een voorstel gemaakt voor een kwaliteitsplan. Daar is eerst samen uitvoerig over gesproken, vervolgens heeft Hellen andere partijen erbij betrokken. Dat waren zowel de schoolbesturen als de gedragswetenschappers omdat zij de spil van de organisatie zijn richting het veld. Er is een kwaliteitscommissie  samengesteld, die heeft meegedacht en meegelezen en zo betrokken werden bij de uiteindelijke totstandkoming van het plan. Dit traject heeft een aantal maanden geduurd. Het ontwikkelde kwaliteitsplan vormt sindsdien een solide basis voor de doorontwikkeling.

Samenwerking met B&T

Hellen heeft de samenwerking met B&T als prettig ervaren. De adviseurs Luuk van Aalst en adviseur Giel van der Heijden hadden voldoende kennis van zaken, waren altijd bereikbaar en reageerden snel en adequaat.

Eindoordeel Inspectie

Het opgeleverde kwaliteitsplan is met de Inspectie besproken tijdens het herstelonderzoek in december 2019.  De inspectie gaf in haar eindoordeel aan tevreden en zelfs enthousiast te zijn over de stappen die het samenwerkingsverband heeft gezet en dat de huidige ‘voldoende’ mogelijk zou kunnen uitgroeien naar een ‘goed’.

Cultuur

Met betrekking tot ‘cultuur’ gaf Hellen aan dat het belangrijk is dat alle  medewerkers ‘eigenaar’ worden van hun eigen kwaliteitsdenken en –doen. Het kwaliteitsplan heeft ook in dit opzicht een mooie aanzet gegeven tot verder kwaliteitsdenken.

Ambitie

De Inspectie gaf aan dat het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO de potentie heeft door te groeien naar een goede beoordeling. Dat is nu de ambitie van Hellen en haar expertiseteam. Aantoonbaar maken dat de middelen die bedoeld zijn om Passend Onderwijs te realiseren doelmatig worden ingezet.

Vervolg

De kwaliteitsmedewerker van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO is met het kwaliteitsplan aan de slag gegaan.  Ze heeft hier en daar nog wat punten toegevoegd en werkt aan een tijdlijn waarop vermeld wordt welke activiteiten wanneer (tussentijds) gemonitord worden. Ook wordt bekeken welk meetinstrument wanneer ingezet wordt. Zo vormt het kwaliteitsplan de basis van een sturingsmechanisme om  de doelmatigheid van activiteiten te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op