Directeur-bestuurder

Voor de Bloemendaalse School Vereniging zoeken wij een directeur-bestuurder.

Functieomschrijving

Bent u een onderwijskundig leider met bestuurlijke ervaring? De Bloemendaalse School Vereniging (BSV) zoekt per 1 januari 2022 een daadkrachtige directeur-bestuurder. 

De BSV zorgt voor goed primair onderwijs aan circa 230 kinderen door een team van 25 medewerkers in een monumentaal schoolgebouw met een groot schoolplein naast Thijsse’s Hof in de Noord-Hollandse gemeente Bloemendaal. 

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie als directeur met bestuurstaken.
 • Betrokken en professioneel team van leerkrachten en ondersteuners met veel ervaring.
 • Enthousiaste en gemotiveerde leerlingen en ouders van de BSV.
 • Schoolpopulatie van leergierige en sportieve kinderen.
 • Respectvol en veilig pedagogisch klimaat.
 • Ondersteunend en faciliterend toezichthoudend bestuur.
 • Schoolvereniging die openstaat voor verandering.
 • Prachtige werkomgeving in een monumentaal pand op een schitterende locatie.

Wie zoeken wij? 
De BSV zoekt een directeur-bestuurder die:

 • deze ingezette ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en besturing verder vorm wil geven;
 • in staat is proactief de bestuurlijke thema’s voor het toezichthoudend bestuur op te pakken;
 • een kritische en volwaardige gesprekspartner is voor het toezichthoudend bestuur, met oog voor het feit dat het bestuur tevens formeel werkgever/leidinggevende is voor de directeur-bestuurder;
 • een ‘vlotte’ schrijver is die het voortouw neemt in het opstellen van alle beleidsdocumenten;
 • inzicht in / kennis van bedrijfsvoering heeft en financiële processen kan aansturen en het toezichthoudend bestuur hierin kan adviseren;
 • in staat is zorg te dragen voor een sterke positionering van de BSV in de regio;
 • een netwerker is en vaardig kan manoeuvreren in een complexe (politiek-)bestuurlijke omgeving;
 • rolvast is, procedures naleeft en afspraken nakomt. 

Interesse? Kijkt u voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte in schaal B1 conform de bestuurders-cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

De BSV wil voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar goed en toekomstbestendig neutraal onderwijs verzorgen. Met ‘neutraal’ wordt bedoeld niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke inslag. Binnen de BSV krijgen zowel de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling als de motorische, creatieve, culturele en digitale ontwikkeling van het kind veel aandacht. De school streeft ernaar de kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke personen die zich sociaal en maatschappelijk ontplooien en open blijven staan om ook op latere leeftijd te blijven leren. De BSV hecht daarom veel waarde aan het bijbrengen van het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en gedrag. Er is een werkgroep sociaal emotioneel leren en voor de schoolbrede toepassing is gekozen voor de methode Kwink.

Ambitie
De eindresultaten en tussenresultaten van de BSV liggen ruim boven inspectienorm en landelijk gemiddelde. De uitdaging is om aandacht te houden voor handelings- en opbrengstgericht werken, het in de klas aanbieden van onderwijs dat is toegesneden op het niveau en de behoefte van de individuele leerlingen en het in samenspraak met de leerlingen vormgeven van hun onderwijs gericht op zelfstandigheid en eigenaarschap. Zo zijn er themagerichte projectweken en wordt verrijking aangeboden. Dit ingezette beleid vraagt om onderwijskundig leiderschap, acterend en reflecterend op de schoolbrede afspraken en de wijze waarop de teamleden hier invulling aan geven. Als het geheel meer is dan de som der delen, worden alle kinderen op de BSV in hun schooltijd van peuter/kleuter tot aanstaande brugklasser hiermee beter bediend.

Organisatie
Schoolvereniging
De BSV is een zelfstandige schoolvereniging. Leden van de vereniging zijn de ouders van alle leerlingen. Samen vormen zij de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de school. De school wordt bestuurd door een bestuur. Verder heeft de school een medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers vanuit de ouders en vanuit het team zitting hebben.

Bestuur
De BSV is een zogeheten eenpitter en heeft sinds een aantal jaar een one-tier bestuursmodel. De directeur-bestuurder maakt deel uit van het dagelijks bestuur, is uitvoerend bestuurslid en kan hierbij leunen op het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit ouders, die als toezichthoudende bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Directeur-bestuurder en ouders tezamen vormen het bestuur van de BSV. De directeur-bestuurder is integraal verantwoordelijk voor alle beleidsonderdelen. 

Meer informatie

Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in dit profiel? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. 
Reageren kan door uw brief en curriculum vitae uiterlijk 1 november te versturen via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kunt u terecht bij Henk Hendriks via 088-205 16 00. 

Belangrijke data: 

 • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 3 en 4 november. 
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 10 november en de tweede op 19 november.
Organisatie
Bloemendaalse School Vereniging
Locatie
Bloemendaal
Omvang
0,8-1,0 fte
Sluitingsdatum
01-11-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Henk Hendriks

directeur B&T werving & selectie bv

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen