Rector Avicenna College

Voor het Avicenna College zoeken wij een rector.

Functieomschrijving

Bent u een onderwijs en resultaat gedreven rector die tegen de achtergrond van de islamitische grondslag van de school en vanuit verbinding met het team op een integere, transparante en duidelijke wijze leiding geeft? Leest u dan snel verder. 

Uw rol binnen het Avicenna College
U bent samen met de teamleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Prioriteit heeft het werken aan een sterke (basis)kwaliteit. Als onderwijskundig leider geeft u samen met de teamleiders sturing aan het team vanuit focus op de schoolbrede onderwijskwaliteit. Als zodanig bent u binnen de door de bestuurder gestelde kaders belast met het formuleren, het uitvoeren en het bewaken van het (kwaliteits)beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid en de zorg voor het personeel. Ook de bedrijfsvoering maakt deel uit van uw managementopdracht. Als rector bent u eindverantwoordelijk voor al deze zaken. 
Onder uw leiding zijn de teamleiders verantwoordelijk voor alle uitvoeringszaken die direct met de leerlingen te maken hebben, zoals de coördinatie van verzuim en alle andere leerlingenzaken. De teamleiders geven met uitzondering van de teamleider bedrijfsvoering, leiding aan een mentorenteam.
De mentoren onderhouden de contacten met de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. Rector en teamleiders worden bij de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden ondersteund door eerdergenoemde teamleider bedrijfsvoering.

Het Avicenna College zoekt een rector die:

  • vanuit de islamitische identiteit van de school en op basis van verbinding de medewerkers inspireert tot het verder ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs en die weet wat er speelt in de klas, de school en in het onderwijs. Een belijdende islamitische identiteit is daarom een voorwaarde;
  • zich prettig voelt in een warme, open en prettige werksfeer en met hart voor de leerlingen, hoge verwachtingen heeft ten aanzien van de lessen waarin niet alleen aandacht is voor de cognitieve maar ook voor de religieuze, sociaal-emotionele, creatieve, culturele en sportieve ontwikkeling van de leerlingen;
  • op zorgvuldige en transparante wijze de belangen van leerlingen, medewerkers en ouders tegen elkaar afweegt en vervolgens op kordate wijze besluiten neemt c.q. knopen doorhakt;
  • inspireert en op transparante wijze medewerkers op basis van bewezen kwaliteiten duidelijk in positie zet en laat excelleren en zich daarbij niet laat leiden door persoonlijke voor- of afkeuren;
  • slagvaardig is en vanuit het tot nu toe gerealiseerde verbeterplan de ingezette ontwikkelingen en verbeteringen doorzet, zo nodig bijstuurt en borgt;
  • binnen vooraf gestelde en expliciet gecommuniceerde kaders, het eigenaarschap en de zelfverantwoordelijkheid van de medewerkers stimuleert;
  • binnen zijn/haar verantwoordelijkheden nauw en constructief samenwerkt met de bestuurder en haar verantwoordelijkheden.

Kijkt u voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden u een functie voor 0,8 fte in schaal 15 van de cao in het voortgezet onderwijs.

Organisatie

Het Avicenna College valt onder de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR), biedt onderwijs aan op vmbo-, havo- en vwo-niveau en telt circa 1.050 leerlingen. De school bestaat ruim zes jaar en is in 2018 van twee oude schoolgebouwen verhuisd naar een prachtige vernieuwde locatie aan de Montessoriweg 55 in Rotterdam. Het schoolgebouw is ingericht om op de meest moderne manieren het onderwijs te verzorgen. De school groeit en daarom is recent een tweede locatie in gebruik genomen aan de Strevelsweg, op loopafstand van het hoofdgebouw. Er bestaan plannen om op termijn een locatie in Rotterdam Noord te openen. 

De identiteit van de school
Het Avicenna College is op dit moment de enige onderwijsinstelling in de regio Rotterdam die voortgezet onderwijs op islamitische grondslag verzorgt. De primaire doelstelling is kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden en daarbij de leerlingen te ondersteunen bij de integratie en emancipatie in de Nederlandse samenleving met behoud van de eigen islamitische identiteit. Het lerarenteam van de school bestaat voor 80% uit moslims. Zij zijn als rolmodel herkenbaar voor de leerlingen in het geloof en in normen en waarden. De islamitische levensovertuiging brengt de school tot uitdrukking in het onderwijs en de manier waarop in de school wordt samengeleefd. Daarnaast is er een Identiteitscommissie die de islamitische identiteit van de school waarborgt. De identiteit wordt op verschillende manieren in de dagelijkse gang van zaken op school zichtbaar. Het is dan ook de uitdrukkelijke wens dat ook de nieuwe rector zich binnen en buiten de school in dit opzicht in woord en daad opstelt als rolmodel voor maatschappelijk participerend moslimschap.

De uitdagingen en kansen van de school
Het Avicenna College heeft in 2020 een moeilijke periode doorlopen met als gevolg daarvan negatieve publiciteit. Een onderzoek van de Inspectie leidde tot een omvangrijke verbeteroperatie die in het najaar 2020 is ingezet. Dit verbeterplan richt zich onder meer op de governance, de onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg, HRM en de bedrijfsvoering. De uitvoering van dit plan wordt intensief door de Inspectie gemonitord. 
Het verbeterplan wordt op dit moment met veel energie en draagvlak uitgevoerd, ligt op schema maar zal ook in de komende periode op de agenda van de school moeten staan. Een van de centrale opgaven van de nieuwe rector betreft dan ook de verdere uitvoering van het verbeterplan. De rector zal in verbinding met het team leiding moeten geven aan de verdere uitvoering van de verbeteropdrachten, zodat de kwaliteit van het onderwijs voor alle afdelingen tenminste voldoende is. De eerste basis is gelegd. In de komende periode komt het erop aan deze duurzaam te verankeren in de schoolcultuur. Op deze wijze ontstaat er een stevige basis voor de levensvatbaarheid en het voortbestaan van het Avicenna College.

Meer informatie

Spreekt deze uitdagende functie u aan? Wilt u leiding geven aan het team in een warme, open en prettige werksfeer? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren. Stuur uw brief en curriculum vitae uiterlijk 3 november via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kunt u terecht bij Rex Couzijn via 088 -205 16 00 of 06 – 25 19 77 87. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats tussen 1 en 5 november. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 11 november en de tweede op 18 november. 
Organisatie
Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam (SIVOR)
Locatie
Rotterdam
Omvang
0,8 fte
Sluitingsdatum
03-11-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Rex Couzijn

senior adviseur en associé

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.