Organisatieadvies

Advies met impact

Van kwaliteit tot strategie. Van HRM tot bedrijfsvoering. Van leiderschap tot governance. Wij ondersteunen opdrachtgevers in het onderwijs op allerlei gebieden. Dat doen we met integrale en duurzame maatwerkoplossingen.

Dit doen wij

Strategie

Onderwijsorganisaties zijn continu in beweging. Strategisch beleid helpt je bij het nemen van regie op beweging en verandering. En het biedt perspectief op de toekomst.

Leiderschap

Professioneel en persoonlijk leiderschap zijn belangrijk voor het functioneren van een onderwijsorganisatie. En voor het welbevinden van de medewerkers, het belangrijkste kapitaal van een school.

HRM

Onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leraren, ondersteunend personeel, management en bestuur geven elke dag het beste van zichzelf om goed onderwijs voor leerlingen te verzorgen. Onderwijsorganisaties zijn het meest succesvol als ze gelukkige medewerkers hebben. Medewerkers die vól gaan voor de doelstellingen van de school en het bestuur, allemaal met hun eigen talenten, kennis en expertise.

Veranderprocessen

We besteden in het onderwijs veel aandacht aan wat we met elkaar anders gaan doen: een nieuwe strategische koers voor het bestuur, de ambities in het schoolplan, structuurwijzigingen, nieuwe onderwijsconcepten. Maar er verandert ook veel zónder dat we dit plannen, zoals de samenstelling van een team en de leerlingpopulatie. Dit soort veranderingen vraagt om aanpassingsvermogen en eist veel van mensen die het onderwijs en de begeleiding vormgeven.

Onderwijskwaliteit

B&T ondersteunt organisaties in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en samenwerkingsverbanden passend onderwijs op tal van manieren bij de ontwikkeling en versterking van de onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld bij de inrichting van (bestuurlijke) kwaliteitszorg, het organiseren van feedback op onderwijskwaliteit – in de vorm van audits, reviews of visitaties – de professionalisering van kwaliteitszorgmedewerkers en (midden)management of de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken.

Tevredenheidsonderzoek

Reflecteren op onderwijskwaliteit doe je het best vanuit een goed fundament. Met feedback van relevante mensen op relevante thema’s. B&T heeft eigen instrumenten ontwikkeld waarmee je goed kunt reflecteren.

Onderwijsontwikkeling

Ontwikkeling en innovatie horen bij het onderwijs. Of het nu gaat om versteviging van de basis of om innovaties waarbij de nieuwste onderzoeksinzichten worden toegepast: B&T begeleidt scholen en schoolbesturen die hun onderwijs willen ontwikkelen op allerlei gebieden.

Passend onderwijs

Nu veel samenwerkingsverbanden de basis op orde hebben, vragen zij zich steeds vaker af wat de effecten zijn van hun beleid. Welke kwaliteit bieden we? Zetten we de middelen effectief in? Hoe kunnen we stappen zetten op weg naar inclusiever onderwijs? Hoe kunnen we het speciaal onderwijs meer betrekken of integreren in het regulier onderwijs? En hoe kunnen we effectiever samenwerken met gemeenten en jeugdhulp?

Onderzoek en evaluatie

Een onderzoek kan actiegericht zijn, wetenschappelijk, evaluatief, ontwerpgericht, fundamenteel, participatief, expertmatig, quick & dirty, uitgebreid en zorgvuldig. Een ding hebben al deze vormen met elkaar gemeen: ze beginnen bij jou als opdrachtgever. Jij bent immers nieuwsgierig naar hoe iets is of was. Of naar hoe iets zou kunnen zijn.

Governance

Het bestuur, intern toezicht en de medezeggenschap van onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden zijn op veel verschillende manieren georganiseerd. Er zijn kleine schoolbesturen met een bestuur van vrijwilligers (vaak ouders). En er zijn grote besturen waar professionals de organisatie leiden. Er bestaat niet één ideaal bestuurlijk model. Elk model heeft zijn voor- en nadelen.

Bedrijfsvoering

Als het in onderwijsorganisaties over bedrijfsvoering gaat, klinkt vaak de vraag: wat is de betekenis voor de leerling? Die is veelal indirect en daarmee ongrijpbaar. Zeker als het gesprek hier eindigt. Wij zeggen: bedrijfsvoering doet ertoe. Het is de smeerolie van de organisatie en potentieel een versneller voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

Samenwerking en fusie

Samenwerking is en blijft de komende jaren een belangrijk thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend, want samenwerking is een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen.

Het laatste nieuws over organisatieadvies

Meer berichten

Instrumenten voor bestuur en toezicht vaak niet op orde

Veel besturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben niet de juiste instrumenten in huis om hun opdracht goed te kunnen uitvoeren. Ook voldoet de kwaliteit van de instrumenten voor bestuur en toezicht in veel gevallen niet (meer) en is er onvoldoende samenhang.

Belevingsonderzoek brengt lastige situaties in kaart

Als bestuurder krijg je soms te maken met een lastig probleem binnen je organisatie. Dat kunnen veel personeelswisselingen op een school zijn, of een gebrek aan vertrouwen tussen een schoolleider en het team. Als het moeilijk is om grip op de situatie te krijgen, kan een ‘belevingsonderzoek’ uitkomst bieden.

Twee vernieuwde whitepapers over intern toezicht op onderwijskwaliteit

In augustus 2023 werd het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs geactualiseerd. Na een eerdere herziening in augustus 2021 werd nu de standaard Basisvaardigheden toegevoegd en werden de standaarden OP2 en OP3 verduidelijkt. De vernieuwde edities van onze whitepapers over intern toezicht op de onderwijskwaliteit voor het PO en VO zijn nu gratis te downloaden.

Onze agenda

Altijd op de hoogte van onze activiteiten en die van externe partijen

Opdrachtgevers over b&t organisatieadvies

We hebben het moderne onderwijs waar we van droomden, een nieuwe uitstraling, gelukkige kinderen en ouders, een groeiende school en veel meer rust. Hier kunnen we jaren mee verder.

Hanife Sak, Directeur Kindcentrum De Leertuin

Ik ben ervan overtuigd dat de audits als vliegwiel kunnen dienen voor de kwaliteitscultuur binnen ZAAM.

Pim van den Berg, Manager Onderwijs & Kwaliteit ZAAM

Door met en van elkaar te leren, ontstaat er meer zicht en sturing op het dekkend aanbod binnen de regio en werken we gezamenlijk toe naar meer inclusief onderwijs.

Daphne de Heij, Ondersteuningscoördinator Stanislascollege Dalton Delft

Ik hou niet van blauwdrukken. B&T heeft echt maatwerk geleverd. Ons strategietraject, de Tour d’Amour, heeft ons veel gebracht.

Marc Nij Bijvank, Bestuursvoorzitter Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Dat een school in ons bestuur nu een review kan aanvragen met een eigen onderzoeksvraag, dat is echt een cadeau.

Miriam Reeders, Leerkracht SBO t Sterrenbos

Op het niveau van de stichting heeft het MD-traject tot veel meer samenhang geleid in de manier waarop we naar kwaliteitszorg kijken.

Joris Verhoeckx, Bovenschools interim-directeur Alterius

Het tevredenheidsonderzoek bood echt de ruimte om de dingen op te halen die je wílt ophalen.

Marianne Kuiper, Stafmedewerker Onderwijs & Kwaliteit Stichting Voila

Tijdens het Tevredenheidsonderzoek in 1 dag vond ik de directe dialoog met stakeholders heel mooi.

Dennis van Alfen, Directeur OBS De Nieuwe Wereld