Bedrijfsvoering

Hoe staat het met jullie bedrijfsvoering?

Als het in onderwijsorganisaties over bedrijfsvoering gaat, klinkt vaak de vraag: wat is de betekenis voor de leerling? Die betekenis is veelal indirect. Daarmee niet onbelangrijk, maar wel vaak ongrijpbaar. Zeker als het gesprek hier eindigt. Wij zeggen: bedrijfsvoering doet ertoe. Het is de smeerolie van de organisatie en potentieel een versneller voor onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen.

Wij kijken in de praktijk op twee manieren naar bedrijfsvoering:

 • Vanuit de inhoudelijke betekenis. De taken in de ondersteunende diensten, zoals financiën, hrm, ict, huisvesting, leerlingenadministratie, roostering en examensecretariaat.
 • Vanuit de inrichtingsbetekenis. De inrichting en aansturing van de organisatie en haar werkprocessen om zo de samenwerking en informatiestromen binnen en tussen organisatieonderdelen te stroomlijnen.

Daarmee is de term bedrijfsvoering dus complex en lastig ‘grijpbaar’. Het vraagt continu om begripsverheldering. Waar hebben we het precies over? Waar is aandacht voor nodig? Hoe grijpen zaken op elkaar in? En wat is de relevantie voor het primaire onderwijsproces en dus voor de leerling?

Hoe slim is jullie bedrijfsvoering georganiseerd?

We zien soms dat bedrijfsvoering losraakt van het primair proces en de betrokkenen in gescheiden werelden leven. Terwijl als duidelijk is wat ondersteuning en management betekenen voor het onderwijsproces, partijen vaak vanuit meer gezamenlijkheid handelen. Het gaat bij bedrijfsvoering van onderwijsorganisaties daarom onder andere om de volgende vragen:

 • Hoe kan de inrichting van het management maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs?
 • Hoe kan de schoolleiding samen met het bestuur verantwoordelijkheid nemen voor inhoud, organisatie en omvang van de ondersteuning?
 • Hoe brengen we in de ondersteunende diensten een balans aan tussen efficiëntie en uniformiteit enerzijds en effectiviteit en maatwerk anderzijds?
 • Welke overleg- en besluitvormingsstructuur is passend en effectief?
 • Wat betekent krimp voor de kwaliteit en breedte van ons onderwijsaanbod?
 • Welke mate en vorm van onderlinge solidariteit willen we in onze stichting?
 • Welke verandering in dienstverlening vragen we met oog op digitalisering van het onderwijs?
 • Wat betekent een ander onderwijsconcept voor de eisen aan onze huisvesting?

Stuk voor stuk vragen waar een leerkracht of docent mogelijk niet dagelijks mee bezig is, en gelukkig maar. Tegelijk zijn het vragen die aandacht verdienen, omdat slim organiseren van de bedrijfsvoering wel degelijk van betekenis kan zijn voor deze onderwijzers.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

De bedrijfsvoeringsadviseurs van B&T zijn breed inzetbaar. Zo kunnen wij onder meer:

 • de inrichting en werking van jullie top- of gehele organisatiestructuur doorlichten en ondersteunen bij optimalisatie of herontwerp;
 • jullie overleg- en besluitvormingsstructuur helpen inrichten en verbeteren;
 • de contractering tussen lijnorganisatie (bestuur en schoolleiding) en ondersteunende diensten op gewenste inhoud, kwaliteit en rol van ondersteunende diensten begeleiden;
 • adviseren over de afgewogen organisatie en inrichting van de ondersteunende diensten;
 • begeleiding bieden bij veranderkundige vraagstukken van ondersteunende diensten, in samenspel met de lijnorganisatie;
 • begeleiding bieden bij het ontwikkelen, evalueren en optimaliseren van het interne allocatiemodel (afgestemd op interne en externe ontwikkelingen);
 • begeleiding bieden bij de ontwikkeling van een onderbouwde en bewuste besturingsfilosofie;
 • managementstatuut, professioneel statuut, etc. helpen opstellen;
 • bedrijfsvoeringsprocessen helpen inrichten en optimaliseren;
 • toekomstscenario’s voor (afdelingen of juist clusters van) scholen ontwikkelen;
 • ondersteunen bij de strategische inzet van digitalisering met het oog op onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering;
 • ondersteuning bieden bij juridische vraagstukken op het terrein van arbeidsrecht, onderwijsrecht en juridische inrichting van schoolbesturen (o.a. bij samenwerking).

Meer weten?

Wil je meer weten over onze dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering? Klik hieronder op een button naar keuze. Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verkennen dan met je of en hoe wij je van dienst kunnen zijn. De adviseurs van B&T hebben steeds oog voor de toegevoegde waarde van bedrijfsvoering voor jouw onderwijsorganisatie, passend binnen de eigen context.

Vragen? Neem contact op met:

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies