Governance

Hoe staat het met uw governance?

Het bestuur, intern toezicht en de medezeggenschap van onderwijsorganisaties en hun samenwerkingsverbanden zijn op veel verschillende manieren georganiseerd. Er zijn kleine schoolbesturen waarbij het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers (vaak ouders). En er zijn grote besturen waarin professionals de organisatie leiden. Er bestaat niet één ideaal bestuurlijk model. Elk model heeft zijn eigen voor- én nadelen, die binnen de eigen context betekenis krijgen en gewogen moeten worden.

Als het gaat over governance spelen vaak tal van vragen. Voldoen de governanceverhoudingen binnen uw organisatie aan ieders wensen en verwachtingen? Zijn bestuur en intern toezicht tevreden met het bestaan en het functioneren van de ander? Ervaren beide de toegevoegde waarde van de ander aan de gezamenlijke doelen? Zitten beide partijen bewust in hun rol? En hoe zit het met de derde partij in de governancedriehoek, de (G)MR?

Beter onderwijs

Weten de drie partijen wat van hen wordt verwacht? Is de informatiestroom passend bij ieders rol en van goed niveau? Is de interne organisatie van de raad van toezicht op orde? Hoe en met welk doel staan de partijen in de governancedriehoek in verbinding met schoolleiders? Wordt daadwerkelijk gestuurd op beter onderwijs? Blijven er dingen liggen als we kijken naar de voor u relevante sectorcode voor goed bestuur en goed toezicht?

Frisse blik

Er zijn tal van punten die mogelijk (ook) aandacht vragen, of frictie kunnen veroorzaken. Frictie die ertoe kan leiden dat ‘de boel’ ontspoort. Tenzij u tijdig ingrijpt. Een ervaren, frisse blik van buiten kan helpen om impasses voor te zijn en het samenspel in de governancedriehoek voorspelbaar, effectief en uitdagend te houden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

B&T heeft veel ervaring met de governance van onderwijsorganisaties. Wij kunnen:

  • de inrichting en werking van uw governancestructuur (helpen) doorlichten en ondersteunen bij gewenste omzetting;
  • het bestuurlijk en/of toezichthoudend handelen binnen uw organisatie doorlichten en evalueren, bijvoorbeeld door begeleiding van de jaarlijkse evaluatie van het intern toezichthoudende orgaan;
  • ‘good practices’ in de governancedriehoek delen;
  • trainingen en workshops verzorgen die gericht zijn op bestuurlijke en toezichthoudende competenties
  • helpen met het formuleren van een toezichtvisie en een toetsingskader;
  • een goede en gerichte informatievoorziening op gang brengen;
  • een functionele horizontale dialoog organiseren, die verder gaat dan verantwoording;
  • de medezeggenschap inrichten en adviseren over de rol en interne structuur;
  • adviseren over het werkgeverschap van bestuurders.

De adviseurs van B&T hebben bij advisering en ondersteuning steeds oog voor de toegevoegde waarde van governance voor de onderwijsorganisatie, passend binnen de eigen context. Dat vinden wij belangrijker dan het precies naleven van regels en codes.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van governance? Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over een governancevraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.

Onlangs publiceerden wij een geheel herziene versie van ons boek De zachte kant van governance. Meer informatie en een gratis download vindt u hier.