Overige publicaties

8 van de 8 berichten

Explainer nieuw bekostigingsmodel funderend onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Deze richt zich op de lumpsumbekostiging: de bekostiging per leerling en per school. In deze explainer zetten we op een rij wat de belangrijkste principes, effecten en de daaruit volgende opgaven zijn.

Publicatie Regie op onderwijskwaliteit

 door  Joost Janssen, Loes Peterse, Nienke Pol

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

Paper Ruimte voor het niet-weten

 door  Loes Peterse, Sarah van Veller

De scholen zijn weer gestart. In nieuwsberichten en op sociale media was volop aandacht voor het begeleiden van leerlingen bij de start van de school. Maar hoe zit dit eigenlijk met het team? Hoe creëert u als leider een veilige omgeving waar vanuit het team de tijd en ruimte krijgt voor het herijken van het onderwijsproces. Wat wil het team behouden van de afgelopen periode, wat absoluut niet? Wat betekent dit voor het dagelijks handelen binnen de school?

‘Praatplaat’ (her)ontwerp passend onderwijs binnen schoolbesturen

 door  Joost Janssen, Anouk Hendriks

De uitvoering van passend onderwijs wordt in toenemende mate decentraal georganiseerd. Steeds vaker gaan de middelen direct naar de schoolbesturen in plaats van het samenwerkingsverband. Daarmee beoogt het onderwijs budgetten optimaal in te zetten voor ondersteuning aan kinderen – de essentie van passend onderwijs. Tegelijk doet het ook een beroep op leraren, schoolleiders en hun bestuur. De directe verantwoordelijkheid voor een optimale besteding van middelen wordt immers naar hen verlegd en het is belangrijk om daarover samen – binnen scholen en binnen besturen – het juiste gesprek te voeren. De B&T-praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs helpt daarbij.

Kansen in beeld

 door  Claudia Smit, Hannah Edelbroek

Alle kinderen, gelijke kansen. Het is niet de realiteit. Sommige kinderen krijgen meer kansen dan anderen. En dat is niet makkelijk te veranderen. Vele factoren spelen een rol. Willen we kansenongelijkheid verminderen, dan moeten we oog hebben voor al die factoren. Het is belangrijk dus om die in beeld te hebben. De contextkaart ‘Kansen in beeld’ kan daarbij helpen.

Paper Samenwerking door onderwijsorganisaties

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen

De B&T-paper ‘Samenwerking door onderwijsorganisaties’ laat zien dat effectief samenwerken niet vanzelfsprekend is. Kennis en toepassing van succesfactoren helpen om de kans van slagen te vergroten.

Leidinggeven aan kwaliteit in samenwerkingsverbanden

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de inrichting van passend onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben hun eigen organisatievormen uitgewerkt, routes bedacht voor de toewijzing van ondersteuning en principes voor de inzet van financiële middelen. Nu dat min of meer loopt, komt in bijna alle samenwerkingsverbanden de vraag op of het goed genoeg is.

Het Schoolplanspel

 door  Pieter Duits

Het Schoolplanspel helpt scholen bij de ontwikkeling van beleid. Als zij een nieuw schoolplan maken en op andere momenten. Het spel biedt scholen inspiratie, tips, vele spelvormen, prikkelende vragen en ideeën om te blijven ontwikkelen.

Actueel

Onze agenda

Aanmelden voor onze nieuwsbrief