Publicaties

10 van de 27 berichten

Explainer nieuw bekostigingsmodel funderend onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs krijgen te maken met een vereenvoudiging van de bekostiging. Deze richt zich op de lumpsumbekostiging: de bekostiging per leerling en per school. In deze explainer zetten we op een rij wat de belangrijkste principes, effecten en de daaruit volgende opgaven zijn.

Analyse en (her)ontwerp topstructuur

Onderwijsorganisaties zijn continu in ontwikkeling. Regelmatig richt die ontwikkeling zich op aanpassing van de (top)structuur. In deze whitepaper maken we inzichtelijk wat een gedegen analyse van de inrichting, werking en impact van de bestaande structuur vraagt. Ook schetsen we een beeld uit welke onderdelen een gericht (her)ontwerp van de toekomstige structuur bestaat. En we doen suggesties hoe dit concreet aan te pakken.

Overhead doelgerichter organiseren

De B&T-whitepaper ‘Overhead doelgerichter organiseren’ gaat over het effectief inzetten van overhead ten dienste van het primaire doel van de onderwijsorganisatie. Met behulp van een denkmodel en concrete handvatten laten we zien hoe u dit kunt realiseren, in een samenspel tussen lijn- en staforganisatie.

Publicatie Regie op onderwijskwaliteit

 door  Joost Janssen, Loes Peterse, Nienke Pol

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

De zachte kant van governance (herziene druk)

 door  Jos van Elderen, Joost Janssen

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook goed geregeld. Maar passend gedrag vertonen blijkt een stuk ingewikkelder. Veel bestuurders en raden van toezicht zijn nog zoekende. De toenemende politieke druk maakt het voor hen niet eenvoudiger.

Vrijblijvend of onverbrekelijk?

Samenwerking: het is en blijft een actueel thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend. Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen (krimp), de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs, de wens tot vorming van integrale kindvoorzieningen of de implementatie van doorlopende leerlijnen tussen onderwijssoorten – samenwerking is heel vaak een deel van de ‘oplossing’.

Het spel van ambitie naar gedrag

 door  Marieke Reuter

Hoe zorg ik ervoor dat mensen daadwerkelijk de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Deze vraag speelt in alle lagen van het onderwijs, bij de bestuurder, de rector, de directeur, de teamleider en de intern begeleider. Het is een eerlijke en een ingewikkelde vraag, waar we met zijn allen nog lang niet over uitgeleerd zijn. In deze whitepaper beschrijven B&T-adviseurs Marieke Reuter en Ellen Tomberg hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.

Whitepaper Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs

De vernieuwde B&T-whitepaper ‘Intern toezicht op de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs’ gaat over de rol van de raad van toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit. Wat is die rol precies? Welke informatie heeft de raad nodig om zijn werk te kunnen doen? En welke interventies kan de raad van toezicht inzetten bij tekortschietende onderwijskwaliteit?

Paper Ruimte voor het niet-weten

 door  Loes Peterse, Sarah van Veller

De scholen zijn weer gestart. In nieuwsberichten en op sociale media was volop aandacht voor het begeleiden van leerlingen bij de start van de school. Maar hoe zit dit eigenlijk met het team? Hoe creëert u als leider een veilige omgeving waar vanuit het team de tijd en ruimte krijgt voor het herijken van het onderwijsproces. Wat wil het team behouden van de afgelopen periode, wat absoluut niet? Wat betekent dit voor het dagelijks handelen binnen de school?

‘Praatplaat’ (her)ontwerp passend onderwijs binnen schoolbesturen

 door  Joost Janssen, Anouk Hendriks

De uitvoering van passend onderwijs wordt in toenemende mate decentraal georganiseerd. Steeds vaker gaan de middelen direct naar de schoolbesturen in plaats van het samenwerkingsverband. Daarmee beoogt het onderwijs budgetten optimaal in te zetten voor ondersteuning aan kinderen – de essentie van passend onderwijs. Tegelijk doet het ook een beroep op leraren, schoolleiders en hun bestuur. De directe verantwoordelijkheid voor een optimale besteding van middelen wordt immers naar hen verlegd en het is belangrijk om daarover samen – binnen scholen en binnen besturen – het juiste gesprek te voeren. De B&T-praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs helpt daarbij.

Actueel

Onze agenda