Passend onderwijs

Ondersteuning samenwerkingverbanden, besturen en gemeenten

Nu veel samenwerkingsverbanden de basis op orde hebben, wordt steeds vaker de vraag gesteld wat de effecten zijn van het beleid. Welke kwaliteit bieden we? Zetten we de middelen effectief in? Hoe kunnen we stappen zetten op weg naar inclusiever onderwijs? Hoe kunnen we het speciaal onderwijs meer betrekken of integreren in het regulier onderwijs? En hoe kunnen we effectiever samenwerken met gemeenten en jeugdhulp?

Al deze vragen kunnen aanleiding zijn voor een andere koers of inrichting van het samenwerkingsverband. B&T ondersteunt en begeleidt samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeenten bij de verdere ontwikkeling van passend onderwijs in de regio.

Bureau-organisatie

Samenwerkingsverbanden zijn complexe organisaties, die door verschillende betrokkenen verschillend worden geduid. Aan de ene kant wordt met ‘het samenwerkingsverband’ de bureau-organisatie bedoeld. Het gaat dan om de leidinggevende, de medewerkers en commissies die de afgesproken procedures rond het organiseren van ondersteuning uitvoeren. Als scholen, intern begeleiders of zorgcoördinatoren het over ‘het samenwerkingsverband’ hebben, bedoelen ze meestal deze bureau-organisatie.

Netwerk

Aan de andere kant staat de organisatie voor het hele netwerk van scholen en schoolbesturen die aan het samenwerkingsverband deelnemen. Het gaat dan om het geheel van ondersteuning en expertise dat de deelnemende scholen en schoolbesturen realiseren. Bovendien gaat het om de kwaliteit waarmee zij dit netwerk in stand houden en laten werken. De overheid en bestuurders bedoelen vaak dit netwerk als het over ‘het samenwerkingsverband’ gaat.

Bij het ontwerp van nieuw beleid, het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan of de inrichting van kwaliteitsbeleid gebruikt B&T deze twee typologieën. Het helpt om de discussie te voeren en scherp te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en wie waarover verantwoording aflegt.

Kwaliteit van bureau en netwerk zijn van elkaar afhankelijk

De kwaliteit die de bureau-organisatie kan leveren en de kwaliteit die deelnemende scholen kunnen bereiken, zijn van elkaar afhankelijk. Hoe beter een school ondersteuning kan verlenen of hoe duidelijker ze kunnen zijn over wat nodig is voor een leerling om beter te leren, des te grondiger het bureau van het samenwerkingsverband in staat is de ondersteuning te organiseren. En hoe sneller het bureau de ondersteuning organiseert, des te beter de school kan werken.

De afspraken en spelregels waarmee scholen en het bureau werken, worden goeddeels bepaald door de besturen die deelnemen aan het samenwerkingsverband. Zo zijn de kwaliteit van de bureau-organisatie en de kwaliteit van het netwerk van scholen en schoolbesturen van elkaar afhankelijk. B&T ondersteunt samenwerkingsverbanden bij het duiden van deze complexiteit en helpt om ingewikkelde processen werkbaar te maken.

Wat kan B&T voor u betekenen?

In onze dienstverlening op het terrein van passend onderwijs richten wij ons op de meest actuele vraagstukken. Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Staat uw vraag er niet bij neem dan vooral contact met ons op.


Gerelateerd nieuws

‘Perfecte storm’ voor veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs?

Door een toenemende deelname aan het speciaal onderwijs piept en kraakt het bij steeds meer samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Volgens B&T-adviseur Jelle Rauwerdink is er sprake van een ‘perfecte storm’.

27
jun
Herzien waarderingskader voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Het waarderingskader voor samenwerkingsverbanden is aangepast. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij en onderwijsinspecteur Marieke van der Ros vertelt wat ze betekenen voor haar werk.

10
feb

Leergang

Verbindend leidinggeven aan samenwerkingsverbanden