Peer consultancy voor schoolleiders VO

Leiderschapsontwikkeling met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO als spiegel

Peer consultancy is een krachtige en effectieve methodiek voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

In kleine groepen reflecteert u met andere leidinggevenden in de school op uw eigen handelen en op dat van uw collega’s. De Beroepsstandaard VO wordt hierbij als leidraad gebruikt. Op gestructureerde wijze geeft en ontvangt u gerichte feedback. Feedback die u echt verder helpt. Bij problemen waarop u vastloopt, bij uitdagingen waarvoor u zich gesteld ziet, op gebieden waarop u zich verder wilt ontwikkelen.
Peer consultancy gebeurt op basis van vrijwilligheid en floreert in een veilige setting. Omdat collega-leidinggevenden u adviseren in een wederkerig systeem, zet u zich als groep in voor een hoge en integere opbrengst voor anderen; u weet immers dat anderen dat óók zullen doen.
Elk onderwerp van schoolontwikkeling, zoals dat in peer consultancy aan de orde komt, bevat dimensies van leidinggeven, van management. Bij peer consultancy verplaatsen we daarom de focus bewust van schoolontwikkeling naar leiderschapsontwikkeling. De Beroepsstandaard VO dient als de referentie waaraan u zich spiegelt: bij de bespreking van uw eigen praktijksituatie net zo goed als bij die van collega-leidinggevenden.

Wat zijn de opbrengsten?

Bij peer consultancy krijgt u als leidinggevende in het onderwijs een geweldige kans om zelf rijker te worden, als ontvanger van feedback maar ook door uw collega’s feedback te geven. Voor even staat u in elkaars schoenen, scherpt u uw eigen inzichten en leidinggevende vaardigheden aan die van mede-deelnemers en komt u samen tot een gericht advies. Indringend leren van elkaar naar aanleiding van een reëel probleem. De praktijk leert dat uitwisseling van ervaringen in leiding geven heel leerzaam is. Kan het nog concreter?
Peer consultancy is op een prettige manier confronterend. U krijgt feedback van uw collega-leidinggevenden, maar al adviserend adviseert u ook uzelf. Het mes snijdt aan twee kanten!
Peer consultancy lijkt op intervisie maar heeft een dieper en breder bereik. Dieper omdat de aangever al in zijn zelfevaluatie reflecteert op het eigen handelen en op het wel- of niet-slagen daarvan. Breder, omdat u de Beroepsstandaard VO gebruikt als spiegel voor uw ontwikkeling: welke competenties heb ik hierbij nu vooral aangesproken? Welke competenties kan ik in het licht van deze casus verder ontwikkelen?

Kortom:

  • U ontwikkelt uw persoonlijk leiderschap door reflectie vanuit concrete situaties waarin u en uw gespreksgenoten zich in de beroepspraktijk bevinden.
  • U raakt bekend en vertrouwd met de Beroepsstandaard schoolleiders VO
  • U gebruikt de Beroepsstandaard als referentie voor uw persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

Voor wie?

Peer consultancy is bedoeld voor kleine groepen (van ca. vijf) leidinggevenden: team-, afdelings-, locatie- en schoolleiders. Het kan worden toegepast in nieuw samen te stellen groepen, bestaande netwerken, intervisiegroepen, contactgroepen binnen eenzelfde school, scholengroep of bestuur, of nieuwe, daartoe ingestelde groepen.

Hoe werkt het?

Peer consultancy bestaat uit zes stappen.

Stap 1: Er worden groepen gevormd van 4-6 deelnemers, begeleid door een adviseur van B&T. Elke groep komt even zo veel keer bij elkaar als er deelnemers zijn. In elke bijeenkomst staat de professionele ontwikkeling van één deelnemer centraal (‘de aangever’). Ieder heeft daarmee de gelegenheid een onderwerp in te brengen. Dat kan een onderwerp zijn waarop u in uw eigen school vastloopt of vreest vast te lopen of een onderwerp waarop u zich als leidinggevende verder wil ontwikkelen.

Stap 2: Degene die ‘aan de beurt is’ (de aangever) schrijft aan de hand van een format een beknopte zelfevaluatie waarin het eigen (beleidsmatige) handelen beschreven wordt. Deze zelfevaluatie biedt hij vervolgens aan aan de collega’s in de groep.

Stap 3: De collega’s bespreken de zelfevaluatie en stellen er in een interview met de aanbrenger vragen over.

Stap 5: Na afloop van dit interview stellen de collega’s samen een advies op aan de aangever dat zij direct daarna meedelen aan de aangever. Het advies (en alleen dát) wordt ook vastgelegd. Bijvoorbeeld in een beknopte notitie, een lijstje met tips of een symbolisch voorwerp.

Stap 6: De aangever reflecteert op het advies en geeft binnen een afgesproken periode zijn reactie aan de collega’s. Daarmee wordt de peer consultancy afgesloten. Desgewenst kan aanvullend worden afgesproken dat iedere aangever ook na bijvoorbeeld zes maanden aan de collega’s verslag doet van zijn of haar ervaringen.

Meer weten?

Wilt u deelnemen aan een peer consultancy-traject, als individu of met een groep, neem dan contact op met Caroline Offerhaus. In dit artikel komen een aantal deelnemers aan een peer consultancy-traject aan het woord.

Positieve ervaringen

B&T heeft ruime ervaring opgedaan met peer consultancy in een pilot van de VO-academie. De resultaten van deze pilot waren uiterst positief en de tevredenheid van de deelnemers groot. De toegevoegde waarde van deze methode is dan ook ruimschoots bewezen en biedt alle reden om die te blijven inzetten ten behoeve van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemers.