Leergang (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd

Leren met en van elkaar

In samenwerking met de Wethoudersvereniging organiseert de B&T academie een leergang voor (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd die snel van waarde willen zijn voor het netwerk onderwijs, kinderopvang en jeugd in hun gemeente. Deelnemers kunnen hiermee kennis en kunde ontwikkelen om hun ambtsperiode een vliegende start te bezorgen. Samen met inspirerende sprekers en collega-wethouders verdiepen zij zich in belangrijke maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid en inclusie, en formuleren een aanpak daarop.

Wat is het?

Onderwijs, kinderopvang en zorg hebben elkaar nodig om het ontwikkelperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren. De wethouder onderwijs en/of jeugd speelt een belangrijke rol in de samenwerking binnen dit netwerk. Tegelijkertijd verwachten de partners binnen het netwerk, mede als gevolg van decentralisaties, in toenemende mate een ‘hands-on’ mentaliteit van de wethouder.

Om deze spilfunctie goed te kunnen vervullen, is kennis en kunde noodzakelijk. Kennis van en inzicht in het landschap waarin de wethouder opereert en kennis van de sturingsmogelijkheden waarover hij/zij beschikt. En de kunde om deze toe te kunnen passen, in het licht van te realiseren ambities en een toenemende complexiteit.  

Tijdens deze leergang verdiepen deelnemers zich in het speelveld waarop zij zich als wethouder onderwijs en/of jeugd begeven. Ze oefenen hun kernvaardigheden, duiken dieper in maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie en leren wettelijke instrumenten te hanteren. Ook werken ze aan de vertaling van hun visie op onderwijs en/of jeugd in concrete ambities en een strategische aanpak. Dit alles in samenwerking met collega-wethouders, want met en van elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt van deze leergang.

 Wat levert het op?

De leergang wordt verzorgd door adviseurs van B&T, aangevuld met inspirerende sprekers uit het veld. Samen willen zij het bestuurlijk leiderschap in het domein onderwijs en jeugd versterken. De verwachte opbrengsten van de leergang zijn:

  • Kennis van en inzicht in het speelveld van onderwijs, kinderopvang, samenwerkingsverbanden en (zorg)partners; de wettelijke gemeentelijke taken; het gebruik van beschikbare politiek-bestuurlijke instrumenten.  
  • Kennis van netwerkgovernance, strategieontwikkeling en het werken met scenario’s.
  • Verdieping in maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie.
  • Inzicht in vraagstukken rondom thuiszittersproblematiek, vroegtijdig schoolverlaten, basiskwaliteit, huisvesting, integrale kindcentra en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.   
  • Een actuele visie op onderwijs en/of jeugd, vanuit het perspectief van de wethouder, vertaald in een stevige ambitie en een meerjarenstrategie.  
  • Ontwikkeling van persoonlijk en verbindend leiderschap.  
  • Een leernetwerk van mede-wethouders, gericht op uitwisseling van gedachten, best practices, ervaringen en feedback.  

Wat kunnen deelnemers verwachten?

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag. Vooraf vindt een intake plaats om drijfveren en leervragen van de deelnemers in kaart te brengen, zodat de leergang daarop kan worden afgestemd. Aan de hand van bijzondere voorbeelden wisselen deelnemers en begeleiders van gedachten over kritische succesfactoren in netwerksamenwerking.

De leergang is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1 – De rol van de wethouder onderwijs en/of jeugd
In welke context opereert de wethouder, hoe ziet het speelveld eruit en wat typeert de deelnemers daarin? Kennismaking met het onderwijsveld, de kinderopvang, (zorg)partners en samenwerkingsverbanden en diverse vraagstukken van gemeenten op het gebied van onderwijs. Verkenning van maatschappelijke opdrachten als kansengelijkheid en inclusief onderwijs.

Bijeenkomst 2 – De instrumenten van de wethouder onderwijs en/of jeugd
Hoe kan de wethouder de vele beschikbare politiek-bestuurlijke instrumenten zo inzetten dat ze bijdragen aan de realisatie van zijn/haar visie en ambities? En aan die van de gemeenteraad en het netwerk van partners? En natuurlijk zodanig dat het belang van kinderen en jeugd is gediend.

Bijeenkomst 3 – De visie en ambitie van de wethouder onderwijs en/of jeugd
Wat zijn, in aanloop naar de kader- of voorjaarsnota, de visie en ambities van de wethouder onderwijs? Wat wil hij/zij realiseren en welke prioriteiten zijn er? Kennismaking met strategieontwikkeling en werken in scenario’s op basis van de door deelnemers ingebrachte vraagstukken en/of ambities op het terrein van jeugd en/of onderwijs 

Bijeenkomst 4 – Politieke visie vertaald in een scherpe ambitie, speerpunten en meerjarenstrategie
Deelnemers presenteren wat zij in hun gemeente willen bereiken, waarom, met wie en wanneer, en hoe zij dit gaan aanpakken. Deelnemers voorzien elkaar van feedback.  

Praktisch

De Leergang (startende) wethouders onderwijs en/of jeugd bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag, inclusief een lunch. De deelnamekosten bedragen € 2.250,- voor leden van de Wethoudersvereniging en €2.750,- voor niet-leden (vrijgesteld van btw).

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen over de leergang? Neem dan gerust contact op met Annelies de Jonge. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht u daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met u op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.

Artikel

Annelies de Jonge over het doel van de leergang