Leergang Wethouders onderwijs en/of jeugd

Leren met en van elkaar

In samenwerking met de Wethoudersvereniging organiseert de B&T academie een leergang voor wethouders onderwijs en/of jeugd. Deelnemers kunnen hiermee kennis en kunde ontwikkelen om hun ambtsperiode tot een succes te maken. Samen met collega-wethouders verdiepen zij zich in belangrijke maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid en inclusie.

Onderwijs, kinderopvang en zorg hebben elkaar nodig om het ontwikkelperspectief van kinderen en jongeren te verbeteren. De wethouder onderwijs en/of jeugd speelt een belangrijke rol in de samenwerking binnen dit netwerk. Tegelijkertijd verwachten de partners binnen het netwerk, mede als gevolg van decentralisaties, in toenemende mate een ‘hands-on’ mentaliteit van de wethouder.

Kennis en kunde

Om deze spilfunctie goed te kunnen vervullen, is kennis en kunde noodzakelijk. Kennis van en inzicht in het landschap waarin de wethouder opereert en kennis van de sturingsmogelijkheden waarover hij/zij beschikt. En de kunde om deze toe te kunnen passen, in het licht van te realiseren ambities en een toenemende complexiteit. 

Tijdens deze leergang verdiepen deelnemers zich in het speelveld waarop zij zich als wethouder onderwijs en/of jeugd begeven. Ze oefenen hun kernvaardigheden, duiken dieper in maatschappelijke thema’s als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie en leren wettelijke instrumenten te hanteren. Ook werken ze aan de vertaling van hun visie op onderwijs en/of jeugd in concrete ambities en een strategische aanpak. Dit alles in samenwerking met collega-wethouders, want met en van elkaar leren is een belangrijk uitgangspunt van de leergang.

Wat levert het op?

De leergang wordt verzorgd door adviseurs van B&T, aangevuld met inspirerende sprekers uit het veld. Samen willen zij het bestuurlijk leiderschap in het domein onderwijs en jeugd versterken. De verwachte opbrengsten van de leergang zijn:

  • Kennis van en inzicht in het speelveld van onderwijs, kinderopvang, samenwerkingsverbanden en (zorg)partners; de wettelijke gemeentelijke taken; het gebruik van beschikbare politiek-bestuurlijke instrumenten.  
  • Kennis van netwerkgovernance, strategieontwikkeling en het werken met scenario’s.
  • Verdieping in maatschappelijke opgaven als kansengelijkheid, passend onderwijs en inclusie.
  • Inzicht in vraagstukken rondom thuiszittersproblematiek, vroegtijdig schoolverlaten, basiskwaliteit, huisvesting, integrale kindcentra en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.   
  • Een actuele visie op onderwijs en/of jeugd, vanuit het perspectief van de wethouder, vertaald in een stevige ambitie en een meerjarenstrategie.  
  • Ontwikkeling van persoonlijk en verbindend leiderschap.  
  • Een leernetwerk van mede-wethouders, gericht op uitwisseling van gedachten, best practices, ervaringen en feedback.  

Wat kun je verwachten?

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten van een dag. Vooraf vindt een intake plaats om drijfveren en leervragen van de deelnemers in kaart te brengen, zodat we de leergang daarop kunnen afstemmen. Aan de hand van bijzondere voorbeelden wisselen deelnemers en begeleiders van gedachten over kritische succesfactoren in netwerksamenwerking.

De leergang is als volgt opgebouwd:

Bijeenkomst 1 – Inzicht in het domein onderwijs en jeugd en de onderlinge samenhang hiertussen
Hoe luidt de huidige wet- en regelgeving en wat is de rol van de lokale overheid hierin? Het brede spectrum komt hierbij aan de orde. In de middag nemen we, in een interessante werkvorm, de deelnemers mee in wat ze wel en niet weten op dit terrein. Ook laten we ze hun visie en ambitie verwoorden en onderling kennis uitwisselen.

Bijeenkomst 2 – Gelijke kansen en inclusie, en passend onderwijs
Kansengelijkheid en inclusie zijn actuele thema’s binnen het onderwijs- en jeugdhulpdomein. Gemeenten kunnen (of dienen?) een belangrijke rol spelen in het tegengaan van kansenongelijkheid. Maar hoe ziet die rol er precies uit en hoe geef je daar op een effectieve manier invulling aan? Verder: is passend onderwijs slechts een verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden en het onderwijs, of kan de gemeente hier ook een rol in spelen? Gaat het slechts om geld of is er juist behoefte aan meer visie vanuit de lokale overheid? En hoe draag je bij aan een goede aansluiting tussen zorg en onderwijs?

Bijeenkomst 3 – (Regionale) samenwerking
Samenwerking binnen het domein onderwijs en jeugd is niet vrijblijvend. Maar welke samenwerking is van belang dan wel verplicht op lokaal niveau, en hoe geven we invulling aan regionale samenwerking? Tijdens deze bijeenkomst gaan we ook in op de Hervormingsagenda Jeugd en de daarin genoemde samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Verder komen het governancevraagstuk rondom (regionale) samenwerking en de positie van de gemeenteraad aan de orde. Hoe vertaal je regionale afspraken naar lokaal niveau? Of andersom: hoe breng je gemeentelijk beleid naar de regionale overlegtafel?

Bijeenkomst 4 – Integraal huisvestingsplan
Gemeenten hebben een grote rol als het gaat om huisvesting van het onderwijs. De wetgeving hierover is echter diffuus, wat niet zelden leidt tot discussies tussen schoolbestuurders en lokale overheden over wie waarvoor verantwoordelijk is. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen, zijn: Wat is het belang van goede onderwijshuisvesting? Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de huisvesting? Hoe ga je om met duurzaamheid? En met de ontwikkeling van integrale kindcentra? Wat is het effect van daling en stijging van leerlingaantallen? En wat kan onderwijshuisvesting betekenen voor de onderwijsvraagstukken van de toekomst?  

Praktisch

De leergang Wethouders onderwijs en/of jeugd bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag, inclusief een lunch. De deelnamekosten bedragen € 2.495,- voor leden van de Wethoudersvereniging en € 2.895,- voor niet-leden (vrijgesteld van btw).

Geïnteresseerd?

Heb je vragen over de leergang? Neem dan contact op ons. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht je daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met je op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.

Artikel

Nieuwe leergang voor startende wethouders