Governancestructuur

Aanpassen of herzien?

Veel onderwijsorganisaties veranderden de afgelopen jaren hun governancestructuur. De redenen waren de invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur en de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Die waren vaak net het zetje in de rug om te doen wat onderwijsorganisaties al langer van plan waren: de interne verhoudingen aanpassen aan de eisen van deze tijd.

Veel besturen voerden een functionele of zelfs organieke scheiding van bestuur en (intern) toezicht door en kozen voor het one-tiermodel (ook wel raad-van-beheermodel) of two-tiermodel (ook wel raad-van-toezichtmodel). Ook samenwerkingsverbanden moe(s)ten hierin keuzes maken. Extra complicerende factor: de rol van schoolbesturen als eigenaren van het samenwerkingsverband. We zien nu een doorontwikkeling van one-tier naar two-tier en ook een heroriëntatie op het two-tiermodel.

Wil je jouw governancestructuur herzien?

Denk je na over jouw bestuurlijke inrichting of wil je die herzien, dan moet je weten wat je doel is. Wat wil je bereiken en op welke manier kun je die doelen het beste behalen? En niet onbelangrijk: wat vraagt dat van de betrokkenen en hun competenties? De menselijke kant verdient veel aandacht: de (door)ontwikkeling van competenties, rolopvattingen en roluitoefening is essentieel als je de governancestructuur wilt aanpassen.

Wat kunnen wij doen?

B&T heeft veel ervaring met de (her)inrichting van governancestructuren. Wij kunnen:

  • de bestaande bestuurs- en toezichtstructuur doorlichten en evalueren en adviseren over eventuele aanpassingen
  • de governancestructuur zo aanpassen dat die aansluit op jouw verwachtingen en wensen
  • alle noodzakelijke wijzigingen uitwerken die hieruit voortvloeien (statuten, reglementen, uitvoeringsregels en overige instrumenten)
  • trainingen en workshops verzorgen gericht op de nieuwe rollen binnen een aangepaste structuur

Wil je meer weten?

Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over een governancevraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies