Governance

Uw governancestructuur aanpassen?

Veel onderwijsorganisaties veranderden de afgelopen jaren hun governancestructuur. Reden: de invoering van de Wet goed onderwijs, goed bestuur en de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Die waren vaak net het zetje in de rug om te doen wat ze al langer van plan waren: de interne verhoudingen in overeenstemming brengen met de eisen van deze tijd.

Het leidde tot een grootschalige invoering van de functionele of zelfs organieke scheiding van bestuur en (intern) toezicht door implementatie van respectievelijk het one-tiermodel (ook wel, ‘raad-van-beheermodel’) of two-tiermodel (ook wel raad-van-toezichtmodel). Ook samenwerkingsverbanden moe(s)ten hierin keuzes maken. Met als extra complicerende factor: de rol van schoolbesturen als eigenaren van het samenwerkingsverband. We zien ondertussen enerzijds doorontwikkeling van one-tier naar two-tier en anderzijds ook een heroriëntatie op het two tiermodel.

Wilt u uw governancestructuur herzien?

Denkt u na over uw bestuurlijke inrichting of heeft u voornemens die te herzien, dan is het zaak vroegtijdig na te denken over uw doel. Wat zijn de beoogde effecten en op welke manier kunt u die het beste realiseren? Zeker ook niet onbelangrijk: wat vraagt dat van betrokkenen en hun competenties? De menselijke kant verdient veel aandacht. De (door)ontwikkeling van competenties, rolopvattingen en roluitoefening is essentieel als u uw governancestructuur wilt aanpassen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

B&T heeft veel ervaring met de (her)inrichting van governancestructuren. Wij kunnen:

  • de bestaande bestuurs- en toezichtstructuur doorlichten en evalueren en adviseren over eventuele aanpassingen;
  • uw governancestructuur zo aanpassen dat die aansluit op uw verwachtingen en wensen;
  • alle noodzakelijke wijzigingen uitwerken die hieruit voortvloeien (statuten, reglementen, uitvoeringsregels en overige instrumenten);
  • trainingen en workshops verzorgen die gericht zijn op de nieuwe rollen binnen een aangepaste structuur.

Contact

Heeft u vragen of wilt u eens van gedachten wisselen over een governancevraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.