Diversiteit en inclusie

Gelijke kansen en een inclusieve samenleving – daar wil B&T als werkgever graag aan bijdragen. Daarom werken we toe naar het vergroten van onze (culturele) diversiteit. Dit doen we door een betere afstemming van onze wervingskanalen en het inclusiever maken van onze werving en selectie. Dat gaat hand in hand met het nastreven van een inclusieve bedrijfscultuur.

Bij B&T mag en kan iedereen zichzelf zijn. Want alleen met een brede mix van achtergronden en talenten kunnen wij onze opdrachtgevers maximale kwaliteit bieden. Als werkgever streven we naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en sluiten we niemand uit. Momenteel is culturele diversiteit bij ons het sterkst ondervertegenwoordigd, dus daar werken we aan.

Wat verstaan wij onder inclusie?

Wij willen dat iedereen zich welkom en thuis voelt bij B&T. We onderzoeken de behoeften en wensen van onze medewerkers, creëren bewustzijn over onze eigen blinde vlekken en zetten waar nodig concrete stappen om inclusie en gelijkwaardigheid te verbeteren. We maken gebruik van inclusieve taal in onze interne en externe communicatie.

Wat doen we al?

Charter Diversiteit
B&T heeft het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf ondertekend. SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemêleerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. De organisatie richt zich op vijf dimensies: arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Hun missie is een arbeidsmarkt waarop verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Met het ondertekenen van het charter laten wij zien dat we ons inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Communities of Practice
B&T neemt deel aan de Communities of Practice (CoP) van werkgeversvereniging AWVN. Sinds 2018 testen werkgevers, TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de CoP’s verschillende interventies voor objectieve werving en selectie. Deze interventies zijn gericht op neutralere vacatureteksten, objectievere eerste selectie en gestructureerd interviewen voor gelijke kansen.

Interne sessies
Jaarlijks organiseren wij interne sessies over diversiteit en inclusie voor alle leidinggevenden en geïnteresseerde medewerkers.

Training
Alle hr-medewerkers en leidinggevenden hebben een training gevolgd over bewustwording van blinde vlekken in het sollicitatieproces.

Vertrouwenspersonen
Ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie en (verbale) agressie, is ontoelaatbaar binnen B&T. Onze drie vertrouwenspersonen spelen een rol in het bewaken van dit uitgangspunt.  In interne bijeenkomsten geven zij af en toe algemene informatie zodat iedereen goed op de hoogte is van wie het zijn en waarvoor je bij hen terecht kunt.

Intentie

B&T voelt zich ook verantwoordelijk voor – en wil een bijdrage leveren aan – meer diversiteit binnen schoolbesturen, raden van toezicht en directies. B&T is voornemens hierover in gesprekken met onze opdrachtgevers hen (meer) bewust te maken van de rijkdom en kansen van verscheidenheid.