Netwerk Leidinggevenden bestuursbureau funderend onderwijs

Word een effectieve verbinder

De functie van leidinggevende bestuursbureau is in opkomst door schaalvergroting van besturen. Het is een dynamische functie die altijd in ontwikkeling is, op een van de lastigste plekken in de organisatie. Vraag jij je af wat je invloed is op het beter aan elkaar verbinden van onderwijs en bedrijfsvoering? Wil je meer handvatten om onderlinge verwachtingen tussen primaire en ondersteunende medewerkers beter te kunnen afstemmen? Wil je meer grip op je eigen functie en heb je behoefte aan theoretische en praktische verdieping? Zoek je inspirerende uitwisseling van kennis en ervaring en de mogelijkheid om een kring van collega’s op te bouwen? Meld je dan aan voor het netwerk Leidinggevenden bestuursbureau funderend onderwijs.

Voor wie?

We richten ons met dit netwerk op integraal leidinggevenden. ‘Integraal’ betekent dat je leidinggeeft aan ten minste twee verschillende domeinen binnen het bestuursbureau. Je hebt een spilfunctie in de driehoek met bestuur en schoolleiding en overziet verbindingen tussen verschillende ondersteunende diensten. Daarbij wordt van jou een strategische bijdrage verwacht bij het signaleren en agenderen van – en anticiperen op – nieuwe ontwikkelingen die impact hebben op de uitvoering van de bedrijfsvoering en het onderwijs. Dit betekent dat je waarschijnlijk werkt in schaal 12 of hoger. Verder werk je op een grote VO-school, of op bestuursniveau voor ten minste een middelgrote onderwijsorganisatie (vanaf circa 2.500 leerlingen).  

We streven naar een groep van zeven tot tien deelnemers uit het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

“Het sparren met B&T heeft mij veel gebracht als programmamanager bedrijfsvoering. Het heeft me de inzichten en concrete handvatten gegeven om een volgende stap te maken. Ik verwacht dat dit netwerk veel toegevoegde waarde zal hebben voor collega-leidinggevenden. Als (staf)hoofd bedrijfsvoering heb je behoefte aan verdieping, bijvoorbeeld op het gebied van governance, en ook aan verbreding van kennis over het funderend onderwijs. Bovendien kun je als deelnemer een nieuw netwerk opbouwen met collega’s uit het hele land.”
Peter Schep, Manager ICT & Programmamanager bedrijfsvoering PCOU Willibrord 

Wat kun je verwachten?

In dit netwerk staat de eigen praktijk van de deelnemers centraal. Op basis daarvan maken we de inhoud en vorm van het netwerk definitief. Beginpunt is de informatie uit de individuele intakegesprekken en uit een gezamenlijke kick-offbijeenkomst. Daarna volgen er gedurende het schooljaar nog drie scholingsbijeenkomsten van ongeveer 5 uur, gecombineerd met een maaltijd. Na het eerste jaar bekijken we samen of het nuttig en gewenst is om het netwerk voort te zetten – en in welke vorm en met welke frequentie.

Intake

Voorafgaand aan de kick-offbijeenkomst voeren de begeleiders met iedere (potentiële) deelnemer een kort digitaal intakegesprek, om zicht te krijgen op de concrete ontwikkelvraag, voorkennis/ervaring en context van de organisatie. Op basis van de intake nemen we in onderling overleg een definitief besluit over jouw deelname.

Kick-offbijeenkomst

De kick-offbijeenkomst staat in het teken van kennismaking en oriëntatie, eigen praktijk en ontwikkelvragen, en afspraken over de definitieve opzet van het netwerk.

Scholingsbijeenkomsten

De drie volgende bijeenkomsten (scholing) worden afwisselend ingericht qua inhoud, opzet en (werk)vorm. Mogelijke onderdelen zijn: kennisoverdracht, persoonlijk leiderschap, begeleide intervisie, dilemmagerichte theoretische verdieping en uiteraard ruime gelegenheid om praktijkervaringen te delen en hierop collegiale reflectie te vragen. We geven deelnemers ter voorbereiding informatie. Achteraf reiken we reflectievragen en/of een verwerkingsopdracht aan, waarover tussentijds onderlinge uitwisseling plaatsvindt.

De begeleiders zijn primair verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bijeenkomsten, waar mogelijk en gewenst in samenwerking met een of enkele deelnemers.

Wat levert het op?

Dit netwerk draagt bij aan het versterken van jouw professionaliteit en ervaren regie op je functie. Je bent na deelname beter toegerust om je complexe en veeleisende taak te vervullen en bent van nog grotere toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Het netwerk is nadrukkelijk gericht op een balans tussen geven en nemen. Dit levert het volgende op:

  • meer scherpte in de onderscheiden verantwoordelijkheden tussen bestuur, schoolleiding en (leidinggevenden van) ondersteunende diensten op het terrein van bedrijfsvoering;
  • meer rolbewust acteren, vanuit een actief signalerend en strategisch opererende houding, met onderscheid naar lijn- en stafverantwoordelijkheden;
  • beter zicht op gedeelde opvattingen over de inhoud en rol van een leidinggevende van het bestuursbureau, in relatie tot bestuur en schoolleiding;
  • meer handvatten om vanuit de eigen rol en positie bij te dragen aan het beter afstemmen van de verwachtingen tussen onderwijs en bedrijfsvoering;
  • meer zicht op de overwegingen tot inrichting van jouw bedrijfsvoeringsorganisatie;
  • groter bewustzijn van eigen kwaliteiten en valkuilen bij het opereren op snijvlakken in de organisatie;
  • meer regie op de toekomstige inrichting en/of praktische vormgeving van de eigen functie.

Tot slot hopen we dat het netwerk je een blijvende kring collega’s oplevert om mee te spiegelen, best practices mee te delen en om raad en daad te vragen. Dit laatste betekent dat de kwaliteit van het netwerk staat of valt met de betrokkenheid, bereidheid en bevlogenheid van de deelnemers.

Waarom B&T?

We hebben als adviseurs in het onderwijs ruime kennis van bedrijfsvoeringsprocessen in onderwijsorganisaties en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Onze adviseurs werken samen met veel organisaties in het funderend onderwijs om de verbindingen in de bedrijfsvoeringsdriehoek tussen bestuur, schoolleiding en bedrijfsvoering in te richten en (beter) werkend te krijgen. We begeleiden organisaties bij (her)structurering van de bedrijfsvoering, keuzes in de inrichting van de aansturing, en de afstemming van verwachtingen in rol en houding tussen bedrijfsvoering, bestuur en schoolleiding.

Onze adviseurs zijn bovendien procesbegeleiders die beschikken over diverse soft skills op het vlak van intervisie, teamcoaching, systemisch werken en deep democracy. Zij stellen jouw ontwikkelpotentieel centraal en bieden concrete handvatten voor versterking van jouw handelen. Wij begeleiden tevens een lerend netwerk en intervisiegroep van strategisch bestuurssecretarissen, met vraagstukken die enige gelijkenis vertonen met die van leidinggevenden bestuursbureau.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met één van de begeleiders, Joost Janssen of Willemien Bakker. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht je daarin het netwerk niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met je op zodra er nieuwe data zijn gepland.

Vragen?

Joost Janssen
senior adviseur en directeur B&T organisatieadvies