Governance

De RvT-reflector voor zelfevaluaties raden van toezicht

De agenda van menig raad van toezicht is snel gevuld. Tijd voor reflectie ontbreekt veelal. Des te belangrijker om hier periodiek aandacht aan te besteden en stil te staan bij vragen als: Hoe kiezen we positie? Wat mogen we verwachten van ons bestuur? Hoe houden we zicht op de kwaliteit van onderwijs? Hoe werken we aan onze eigen professionalisering? De RvT-reflector van B&T biedt handzaam en gericht houvast om deze vragen samen te beantwoorden.

De huidige codes goed bestuur en goed toezicht roepen toezichthouders op om de wijze en kwaliteit van hun toezicht jaarlijks te evalueren. En deze evaluatie periodiek extern te laten begeleiden. Want, hebt u nagedacht over hoe u toezicht wilt houden? Op welke criteria het toezicht zich specifiek richt? Hoe u rolbewust invulling geeft aan uw taken als toezichthouder? In hoeverre het lukt om bewust stijlen en competenties complementair in te zetten? En is uw visie op toezicht voldoende afgestemd met uw bestuur? Om hier zicht op te krijgen, ontwikkelde B&T de RvT-reflector.

Meerwaarde RvT-reflector

  • de blinde vlekken in relevante gespreksthema’s worden blootgelegd;
  • er wordt inzicht geboden in verschillen in beleving van betrokkenen;
  • het instrument is snel en efficiënt in te zetten (korte doorlooptijd);
  • de deelnemers aan de zelfevaluatie kunnen snel tot de kern komen.

Basis voor het instrument

Iets wordt pas zichtbaar als je het duidelijk in het licht zet! En dat is precies wat de RvT-reflector doet. Dit reflectie-instrument raakt alle relevante onderdelen van het handelen van de raad van toezicht en het samenspel met het bestuur. Het instrument is primair gebaseerd op wet- en regelgeving, de codes goed bestuur en toezicht in de sectoren funderend onderwijs en kinderopvang en algemene beginselen van good governance. De reflector is verrijkt met onze ervaringen vanuit begeleiding van zelfevaluaties en opleiding van raden van toezicht.

Inhoud en opbrengst van de RvT-reflector

De RvT-reflector bevat een combinatie van stellingen en een beperkt aantal open vragen. Deze gaan in op aspecten als ‘rolbewust handelen’, ‘interne organisatie’, ‘toezichtvisie en -kader’, ‘niveaus van toezicht’, ‘informatieverwerving’ en ‘samenspel’. In een bondige rapportage wordt inzichtelijk gemaakt hoe betrokkenen aankijken tegen de huidige praktijk. Evenals de mate waarin zich verschillen voordoen in beleving tussen raad van toezicht en bestuur, alsmede tussen leden van de raad van toezicht.

U kunt het instrument zelfstandig gebruiken in een door uzelf begeleide zelfevaluatie. Indien gewenst kunnen wij in deze begeleiding voorzien, en laat onze adviseur ook zijn licht schijnen over de uitkomsten van de RvT-reflector. B&T analyseert de opbrengst van de vragenlijst en zet deze in bij de zelfevaluatie: welke onderwerpen vallen op? Waarover verschillen de meningen en waarover juist niet?

Praktische werkwijze

Inzet van de RvT-reflector bestaat uit de volgende stappen:

  1. Afstemmen over praktische zaken
  2. Invullen van het reflectie-instrument
  3. Aanmaken en delen van resultaten

Deelname aan de vragenlijst is anoniem voor de leden van de raad van toezicht en zoveel mogelijk voor het bestuur.

Opties

Als u de RvT-reflector inzet bij een zelf begeleide zelfevaluatie, bieden wij u als optie een telefonisch analysegesprek aan. Daarin bespreekt u samen met een van onze adviseurs de resultaten en wordt u ondersteund bij de agendavorming en eventueel gespreksmodel voor de zelfevaluatie. Wij hebben goede ervaringen met een eerste inzet van het reflectie-instrument in een door ons begeleide zelfevaluatie. Zodat de raad van toezicht de reflector de jaren erna zelfstandig kan gebruiken in zijn zelfevaluatie. Bij meerjarig gebruik is een trendanalyse mogelijk.

Meerwaarde van RvT-reflector samengevat

De reflector biedt een effectieve en efficiënte werkwijze om tot de beoogde opbrengst te komen.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over de inzet van de RvT-reflector? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Ook interessant

Whitepaper

Intern toezicht op onderwijs­kwaliteit in het primair onderwijs

Whitepaper

Intern toezicht op onderwijs­kwaliteit in het voortgezet onderwijs

Whitepaper

Professionalise­ring van intern toezicht