Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden

Passend onderwijs

Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO en VO) hebben hun eigen dilemma’s als het om de inrichting van bestuur, toezicht en medezeggenschap gaat. Samenwerkingsverbanden lijken immers niet op gewone onderwijsorganisaties.

Een bekend dilemma is de vraag of het samenwerkingsverband ‘van de schoolbesturen’ is, of dat het samenwerkingsverband een eigen maatschappelijke opdracht heeft. Is hier sprake van een tegenstelling of zijn beide benaderingen verenigbaar? Wie heeft welke positie en rol in het samenwerkingsverband en wat kunnen (school)bestuurders, toezichthouders, de ondersteuningsplanraad en overige deelnemers doen om good governance in passend onderwijs te realiseren?

Code Goed Bestuur

In 2016 publiceerde B&T een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.  Deze code, die allerminst bedoeld is als blauwdruk maar veel eerder als uitnodiging voor een ‘goed gesprek’, kan op verschillende manieren een rol spelen bij jouw zoektocht naar de juiste invulling van de governance van jouw samenwerkingsverband. Hiermee kun je:

  • jouw kennis over governance in samenwerkingsverbanden vergroten;
  • het gesprek over goed bestuur voor samenwerkingsverbanden entameren;
  • hiaten vullen in de codes voor het primair en voortgezet onderwijs waar deze niet voldoen voor de samenwerkingsverbanden;
  • de governancestructuur van jouw samenwerkingsverband evalueren en herijken.

Vanzelfsprekend kunnen de gespecialiseerde adviseurs van B&T je hierbij begeleiden. Neem gerust contact met ons op.

Gratis

Het boekje Een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs kun je hier gratis downloaden.