Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs

Reflecteren met impact

Bent u (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in uw organisatie? Of bent u anderszins betrokken bij audits, visitaties of reviews gericht op kwaliteit? Dan is deze nieuwe leergang wellicht interessant voor u. De B&T academie ontwikkelde de leergang in samenwerking met de PO-Raad, die besturen wil blijven stimuleren zelf audits, visitaties en reviews uit te voeren.

Voor wie?

(Beleids)medewerkers kwaliteitszorg, intern begeleiders, leerkrachten, directeuren en bestuurders in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat is het?

Om goed te kunnen reflecteren op onderwijskwaliteit is het nodig een helder beeld te hebben bij wat onder kwaliteit wordt verstaan. Door de inspectie, én ook door uw eigen bestuur en de aan het systeem voor reflectie deelnemende scholen. Tijdens de leergang gaan we hier uitgebreid op in. Het onderzoekskader van de onderwijsinspectie komt aan bod, met aandacht voor de deugdelijkheidseisen en de eigen ambities voor kwaliteit. We maken kennis met de verschillende vormen voor reflectie, te weten de audit, de visitatie en de review. Ook leren we welk reflectiesysteem het beste past bij de diverse vragen die leven binnen onderwijsorganisaties. U werkt op basis van uw eigen leervragen in een leerteam samen aan de (door)ontwikkeling van het systeem van reflectie in uw organisatie en uw rol daarin. We vragen drie deelnemende besturen om mee te werken aan een oefenaudit, -visitatie of -review. U brengt de opgedane kennis en vaardigheden samen met de andere deelnemers in de praktijk, in een echte audit, visitatie of review binnen één of enkele scholen van de betreffende besturen.

Praktijk en theorie

De Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs bestaat uit zes intensieve bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we juist ook ruim baan aan de praktijk. Tussen de bijeenkomsten door werkt u samen met andere deelnemers aan de praktijkopdracht: het inrichten, uitvoeren en evalueren van een eigen oefenaudit, -visitatie of -review.

De leergang is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

 • Dag 1: Helder onderscheid tussen vormen van reflectie op kwaliteit.
 • Dag 2: Samenwerken in leerteams aan een passend systeem van reflectie.
 • Dag 3: Zicht op onderwijskwaliteit en voorbereiding intake oefenaudit, -visitatie of -review.
 • Dag 4: Gespreksvaardigheden: de kunst van het stellen van de juiste vragen.
 • Dag 5: Een waardevolle rapportage: bevindingen beschrijven en duiden plus reflectie, evaluatie en vooruitblik.
 • Dag 6: Presentatie rapportage en reflectie op proces en leervragen.

De totale studiebelasting van deze leergang is 120 uur.

Wat levert het op?

 • U traint uw vaardigheden door samen in leerteams een oefenaudit, -visitatie of -review te ontwerpen, uit te voeren, te presenteren en te evalueren.
 • Op basis van een expliciete keuze voor een systematiek werkt u aan uw eigen rolneming en de specifieke vaardigheden die hierbij horen.
 • U vergroot uw vaardigheden op het gebied van observeren, analyseren, verslaglegging, presenteren, gesprekstechnieken en samenwerking.
 • U werkt op basis van uw persoonlijke leervraag in leerteams samen aan de verdere ontwikkeling van een van de verschillende vormen van reflectie (audit, visitatie of review).
 • De samenwerking in leerteams zorgt ervoor dat u leert van deelnemers uit andere organisaties. Door uw voorbereiding, beelden en reflecties met elkaar te delen en samen uw vaardigheden te oefenen tijdens de bijeenkomsten en in de oefensituatie.

Visie

B&T heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. B&T doet dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs. Wij geloven dat elke vraag een antwoord op maat verdient en doen daarom niet aan standaardoplossingen.
Onze visie op kwaliteitsontwikkeling is terug te vinden in het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!? en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling. In deze boeken wordt uitgebreid aandacht besteed aan B&T’s kwaliteitskwadranten; de principes hiervan vormen mede de grondslag van de Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs.

Herregistratie schoolleidersregister PO

De Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs is als  ’vooraf gewaardeerde activiteit’ opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. Schoolleiders die deze leergang volgen, kunnen hiermee het betreffende thema (50 punten) afronden voor hun herregistratie. Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vindt u in dit artikel.

Geïnteresseerd?

Heeft u vragen over de leergang? Neem dan gerust contact op met een van de docenten, Nienke Pol of Hannah Edelbroek. De kosten voor deelname zijn € 3.250,- per persoon (vrijgesteld van btw). Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht u daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met u op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.

Referentie