Publicaties

10 van de 28 berichten
door Joost Janssen, Loes Peterse, Nienke Pol

In opdracht van de PO-Raad heeft de B&T academie de leergang ‘Regie op onderwijskwaliteit voor gevorderde bestuurders’ verzorgd. De opbrengsten van deze leergang zijn gebundeld in een digitale publicatie.

door Joost Janssen

Hoe de wettelijk vereiste scheiding van bestuur en intern toezicht juridisch goed vorm kan krijgen, weten we wel. Dat is bij de meeste onderwijsaanbieders nu ook goed geregeld. Maar passend gedrag vertonen blijkt een stuk ingewikkelder. Veel bestuurders en raden van toezicht zijn nog zoekende. De toenemende politieke druk maakt het voor hen niet eenvoudiger.

Samenwerking: het is en blijft een actueel thema in het onderwijs. Dat is niet verrassend. Samenwerking blijkt een passend antwoord op veel verschillende uitdagingen waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Of het nu gaat om teruglopende leerlingenaantallen (krimp), de verbetermaatregelen rondom passend onderwijs, de wens tot vorming van integrale kindvoorzieningen of de implementatie van doorlopende leerlijnen tussen onderwijssoorten – samenwerking is heel vaak een deel van de ‘oplossing’.

door Marieke Reuter

Hoe zorg ik ervoor dat mensen daadwerkelijk de dingen ook gaan doen die we straks samen bepalen?’ Deze vraag speelt in alle lagen van het onderwijs, bij de bestuurder, de rector, de directeur, de teamleider en de intern begeleider. Het is een eerlijke en een ingewikkelde vraag, waar we met zijn allen nog lang niet over uitgeleerd zijn. In deze whitepaper beschrijven B&T-adviseurs Marieke Reuter en Ellen Tomberg hoe gedrag werkt en hoe gedragsverandering tot stand komt.

door Loes Peterse, Sarah van Veller

De scholen zijn weer gestart. In nieuwsberichten en op sociale media was volop aandacht voor het begeleiden van leerlingen bij de start van de school. Maar hoe zit dit eigenlijk met het team? Hoe creëert u als leider een veilige omgeving waar vanuit het team de tijd en ruimte krijgt voor het herijken van het onderwijsproces. Wat wil het team behouden van de afgelopen periode, wat absoluut niet? Wat betekent dit voor het dagelijks handelen binnen de school?

door Joost Janssen, Anouk Hendriks

De uitvoering van passend onderwijs wordt in toenemende mate decentraal georganiseerd. Steeds vaker gaan de middelen direct naar de schoolbesturen in plaats van het samenwerkingsverband. Daarmee beoogt het onderwijs budgetten optimaal in te zetten voor ondersteuning aan kinderen – de essentie van passend onderwijs. Tegelijk doet het ook een beroep op leraren, schoolleiders en hun bestuur. De directe verantwoordelijkheid voor een optimale besteding van middelen wordt immers naar hen verlegd en het is belangrijk om daarover samen – binnen scholen en binnen besturen – het juiste gesprek te voeren. De B&T-praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs helpt daarbij.

door Claudia Smit, Hannah Edelbroek

Alle kinderen, gelijke kansen. Het is niet de realiteit. Sommige kinderen krijgen meer kansen dan anderen. En dat is niet makkelijk te veranderen. Vele factoren spelen een rol. Willen we kansenongelijkheid verminderen, dan moeten we oog hebben voor al die factoren. Het is belangrijk dus om die in beeld te hebben. De contextkaart ‘Kansen in beeld’ kan daarbij helpen.

door Joost Janssen

De B&T-paper ‘Samenwerking door onderwijsorganisaties’ laat zien dat effectief samenwerken niet vanzelfsprekend is. Kennis en toepassing van succesfactoren helpen om de kans van slagen te vergroten.

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de inrichting van passend onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs hebben hun eigen organisatievormen uitgewerkt, routes bedacht voor de toewijzing van ondersteuning en principes voor de inzet van financiële middelen. Nu dat min of meer loopt, komt in bijna alle samenwerkingsverbanden de vraag op of het goed genoeg is.

Voor ieder kind het beste onderwijs. Dat geweldige ideaal leek in 2014 binnen handbereik toen passend onderwijs werd ingevoerd. Een nieuwe wetsaanpassing regelde een passende plek voor ieder kind. Maar in de praktijk kwamen er nieuwe problemen en organisatorische obstakels. Nu, vijf jaar later, hapert het systeem nog altijd en groeit de kritiek.